Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Registrering/Call for Artists: Pride Art 2020!

Illustrasjon/Illustration:  "Football Porn" by  Vincent Langaard. Winner of the public's award 2019.


FOR ENGLISH SEE BELOW 


Registrer deg som kunstner/deltaker til vår kunstutstilling under Oslo Pride, fredag 19. juni - søndag 28. juni 2020.


Hei og takk for at du viser interesse for Pride Arts utstilling 2020! Vi gleder oss til nok en fantastisk utstilling! 

Du kan lese om utstillingen og se tidligere kataloger her.

Sted: 500 m2 utstillingslokale på Youngstorget i Oslo.

FRIST: 15. mars!

Utstillingstittel for 2020 vil offentliggjøres snarlig, og reflektere årets Pride-tema, Internasjonal solidaritet! Du kan hente inspirasjon fra dette når du lager kunsten din, men det er ikke et krav.Pride Art ønsker å være en så åpen, mangfoldig, og inklusiv skeiv kunstutstilling som mulig, og er åpen for profesjonelle og hobykunstnere på lik linje. Vi er den fjerde hjørnestenen i Oslo Pride-festivalen, og er stolte over å skape en trygg og inkluderende arena på frivillig basis. For å gjøre dette, kreves det at alle kunstnere og deltakere bidrar til rigging, gjennomføring, og nedrigg av utstillingen. Hvis du ikke har mulighet til å bidra til dette arbeidet personlig, kan du få en stedfortreder til å bidra på dine vegne.

Dette er er salgsutstilling. Vi ønsker alle typer kunst velkommen (for eksempel maleri, skulptur, musikk, video, dans, scenekunst, litteratur, etc.)

Utstillingen er hovedsaklig finansiert gjennom offentlige midler. Alle kunstnere/deltakere betaler en påmeldings/medlemsskapsavgift på 500 NOK. Utstillingen planlegges og organiseres gjennom hele året av en gruppe på 16 frivillige i Oslo Pride-systemet.Kort tid etter registreringsfristen vil du motta en epost med link til et skjema for registrering av kunsten du ønsker å stille ut. I denne mailen får du informasjon om begrensninger for hva du kan stille ut (for eksempel hva angår veggplass, varighet for scenekunstbidrag/videokunst, gulvplass for skulptur etc. Verker som går utover disse restriksjonene blir kun utstilt på kurators diskresjon. Våre verdier er inklusivitet, tolerance, og å skape trygge arenaer. Faggruppa og kurator forbeholder seg retten til å nekte kunstverk/bidrag som vi ikke anser som i tråd med disse verdiene.

Når du har registrert deg, vennligst be om medlemsskap i den lukkede facebookgruppa Pride Art, hvor det vil komme informasjon fortløpende, og hvor du har mulighet til å stille spørsmål.


Har du noen spørsmål? Du kan stille alle generelle spørsmål på facebookgruppen, eller bruke kontaktdetaljene under om du har personsensitive spørsmål.

Ole Prin-Sand, leder av Pride Art/fagsjef i Oslo Pride: [email protected]

Bjørn André Langset Gjermundnes (assisterende fagsjef): [email protected]
Register as an artist for our exhibition during Oslo Pride, Friday 18th June - Sunday 28th June 2020.


Hi, and thanks for showing an interest in Pride Art! We're looking forward to yet another fabulous exhibition! 

You can read about the exhibition and see the catalogue from the past three years here.

Venue: 500 m2 exhibition space at Youngstorget in Oslo

DEADLINE: 15th March!

Title of this year's exhibition will be announced shortly, and will reflect the national Pride theme for 2020, 'International Solidarity'. You are most welcome, though not obliged, to take inspiration from this theme and the exhibition title when producing your art. Pride Art seeks to be the most open, diverse and inclusive queer art exhibition possible, and is open to professionals and hobbyists alike. We are the fourth cornerstone of the Oslo Pride festival, and pride ourselves on creating a safe and inclusive space on a voluntary basis. In order to do this, every artist/exhibitor is expected to participate in the rigging, running, and down-rig of the exhibition. If you do not have the opportunity to participate in this work, you can get others to contribute on your behalf.

This is a sales exhibition. We welcome all types of art (i.e. painting, sculpture, music, video, dance, performance, literature, etc.)

The exhibition is funded mainly through public funds. Each artist pays a registration fee of 500 NOK. The exhibition is planned and organized by a group of 16 volunteers who work throughout the year in the Oslo Pride system.

Shortly after the registration deadline, you will receive an email with a link to a registration form where you'll submit what you want to exhibit. In this email you will be presented with guidelines for what you can exhibit, for example by limitation of wall space, time limitations for stage performances/videos, floor space for sculpture, etc. Works exceeding these guidelines will be included only at the curator's discretion. Our values are inclusion, tolerance, and creating safe spaces. The organising body and curator retain the right to refuse work that we consider not in line with these values.

When you have registred, please join our closed facebook group PRIDE ART, where we will be posting relevant information. Do you have any questions? You can ask general questions in our facebook group, or use the contact details below for more sensitive questions.

Ole Prin-Sand, Head of Pride Art: [email protected]

Bjørn André Langset Gjermundnes (assisting Head of Pride Art): [email protected] 

Registration form