Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

CALL FOR ARTISTS - PRIDE ARTs WUNDERKAMMER 2022

(FOR ENGLISH SEE BELOW )


Velkommen til påmelding som kunstner 

til Pride Arts store skeive kunst- og kulturarena!


Les teksten under nøye før du melder deg på. 


ALLE KUNSTFORMER ER VELKOMMEN (billedkunst, skulptur, video, lyd, installasjon, performance, litteratur, digital, musikk osv) 


TID: Fredag 7. oktober - søndag 16. oktober 2022

STED: DOGA, senter for norsk design og arkitektur, Hausmanns gate 16 i Oslo.

Sjekk ut lokalene her: https://doga.no/utleielokaler/

FRIST for påmelding: 1. mai!

VITKIG: Dette er kun påmelding. Når påmeldingen er fullført, åpner en digital portal for registrering av de kunstverk og arrangementer du vil melde inn 

SUBMISSION/REGISTRERING AV KUNST: 15. mai til 15. juli (alle registrerte kunstnere får link og instruksjoner på epost ca 15. mai) 

HUSK: Når man melder seg på, må man betale BÅDE medlemskontingent (200 kr) OG påmeldingsavgift (300 kr), til sammen 500 kr. 

OBS: Når det gjelder billedkunst, garanterer vi kun ett kunstverk per kunstner. Når vi vet hvor mange som er påmeldt, vil kurator gi beskjed om hvor mye veggplass vi kan beregne per kunstner. Vi forsøker å gi like mye plass til alle, og at alle får selv velge hva de selv vil stille ut, samtidig som kurator vil ta stilling til helheten og hva som er praktisk mulig når utstillingen setter sammen. 

COVID-19 OG SIKKERHET: Vi vil jobbe med tett med DOGA, myndigheter og politi for å ivareta sikkerhet og smittevern.

SALGSUTSTILLING: All kunst, så fremt du ønsker det, er til salgs. Halvparten av våre kunstnere pleier å selge sin kunst. Husk at målet med utstillingen er å skape åpenhet og synlighet og bekjempe fordommer og diskriminering av skeive. 


KRITERIER FOR DELTAKELSE:

1. Alle kunstnere er forpliktet til å bidra som frivillige under rigging og nedrigg og ta vakter som i utstillingsperioden. Utstillingen er IKKE åpen for kunstnere som ikke kan bidra. Det er anledning til å søke spesielt om fritak ved sykdom eller geografiske årsaker. Pride Art er et kollektiv som skaper arrangementet sammen i fellesskap og ikke et galleri med ansatte. 

2. Du er selv ansvarlig for å levere kunsten på angitt tidspunkt (4. eller 5. oktober) og hente kunsten som ikke er solgt søndag 16. oktober tidsrom som vil angis senere. Pride Arts styre oppbevarer ikke eller sender kunst på dine vegne med mindre det søkes spesielt om det. 

3. Du definerer deg selv som skeiv kunstner. Vi skiller ikke mellom profesjonelle, uetablerte eller nybegynnere.


VIKTIG ALLMØTE FOR ALLE REGISTRERTE KUNSTNERE: Onsdag 11. mai 18:30-20:00 på ZOOM.  

Link til møtet: 

https://us02web.zoom.us/j/82353830794 


Du kan lese om oss og se tidligere kataloger her: https://www.prideart.no/alle-kunstkataloger/ 

Filmsnutt om Wunderkammer: https://www.youtube.com/watch?v=YzjBd-9UUl8&t=188s 

Filmsnutt fra åpning 2019: https://www.youtube.com/watch?v=-a05fu98M3Q&feature=emb_logo

Les om Wunderkammer i NRK: https://www.nrk.no/kultur/_-nar-skeiv-kunst-skal-vises-frem_-sa-skjer-det-veldig-ofte-utenfra-1.15684717 


Pride Art ønsker å være en så åpen, mangfoldig, og inklusiv skeiv kunstutstilling som mulig, og er åpen for profesjonelle, amatører og nybegynnere på lik linje. Utstillingen planlegges og gjennomføres kun på frivillighet.  For å gjøre dette, kreves det at alle kunstnere og deltakere bidrar til rigging, gjennomføring, og nedrigg av utstillingen. Hvis du ikke har mulighet til å bidra til dette arbeidet personlig, kan du få en stedfortreder til å bidra på dine vegne eller søke styret om fritak pga helsemessige begrensninger.

Dette er er salgsutstilling. Vi ønsker alle typer kunst velkommen (for eksempel maleri, skulptur, musikk, video, dans, scenekunst, litteratur, etc.). 


Økonomi: Utstillingen er hovedsaklig finansiert gjennom offentlige midler. Alle kunstnere/deltakere betaler en påmeldingsavgift på 300 kr og må i tillegg ha betalt medlemskontingent på 200 kr.  Utstillingen  organiseres gjennom hele året av styret på 11 frivillige. 


15. mai vil du motta en e-post med link til et skjema for registrering av kunsten du ønsker å stille ut. I denne mailen får du informasjon om begrensninger for hva du kan stille ut (for eksempel hva angår veggplass, varighet for scenekunstbidrag/videokunst, gulvplass for skulptur etc. Verker som går utover disse restriksjonene blir kun utstilt på kurators diskresjon. Våre verdier er inkludering, toleranse, og å skape trygge arenaer. Styret og kurator forbeholder seg retten til å nekte kunstverk/bidrag som tydelig bryter med disse verdiene. 


Når du har registrert deg, vennligst be om medlemskap i den lukkede facebookgruppa Pride Art, hvor det vil komme informasjon fortløpende, og hvor du har mulighet til å stille spørsmål.


Har du noen spørsmål? Du kan stille alle generelle spørsmål på facebookgruppen, eller bruke kontaktdetaljene under om du har personsensitive spørsmål.


Frederick Nathanael, leder av Pride Art: post@prideart.no

Bjørn André Langset Gjermundnes, nestleder: [email protected]
Register as an artist for our PRIDE ART exhibition 2022!


Hi, and thanks for showing an interest in Pride Art! We're looking forward to yet another fabulous exhibition! 

You can read about the exhibition and see the catalogue from 2019 here:  www.prideart.no 


Video about Wunderkammer: https://www.youtube.com/watch?v=YzjBd-9UUl8&t=188s 

A little video form the opening in 2019: https://www.youtube.com/watch?v=-a05fu98M3Q&feature=emb_logo


TIME: Friday 7th of October - Sunday 16th of October 2022

VENUE:  DOGA (1000 m2), center for Norwegian design and architecture in Hausmanns gate 16 i Oslo.

Look at the place here : https://doga.no/utleielokaler/

DEADLINE for registration: 1st of May


IMPORTANT: This is where you register as a participating artist. As soon as the registration is completed, we will send you a email with all the info you need and a link to a digital portal where you will submit the art you wold like to exhibit. The portal will be open from May 15th to July 15th

REMEMBER: When you register, you have to pay both the membership fee and the participation fee, together 500 NOK. 

OBS: Are you exhibiting art that needs to be placed on a wall, we only guarantee one piece of art per person. As soon as we know how many who participate, we will be able to tell you how much room you can expect to fill with your participation. As much as possible we want the artist to decide what to exhibit, and everyone who wants to join is included. At the sam time the curator will need to take the wholeness and of course practical concerns into consideration. 

COVID-19 AND SECURITYWe will work closely with DOGA, the authorities and the police to ensure safety and infection control. Should it become impossible to carry out in the same way as before, with open doors, we aim to set up the exhibition, create a system for visitors and digitize parts of the exhibition and the program as far as we can.

Title of this year's exhibition will be announced shortly. You are most welcome, though not obliged, to take inspiration from this theme and the exhibition title when producing your art.


IMPORTANT GENERAL MEETING FOR ALL REGISTRED ARTIST:  Wednesday 11th of May 18:30-20:00 on ZOOM.  

Link to the meeting: 

https://us02web.zoom.us/j/82353830794 Pride Art seeks to be the most open, diverse and inclusive queer art arena possible, and is open to professionals, amateurs and new beginners alike. Together we creating a safe and inclusive space on a voluntary basis. In order to do this, every artist/exhibitor is expected to participate in the rigging, running, and down-rig of the exhibition. If you do not have the opportunity to participate in this work, you can get others to contribute on your behalf.

This is a sales exhibition. We welcome all types of art (i.e. painting, sculpture, music, video, dance, performance, literature, etc.)

The exhibition is funded mainly through public funds. Each artist pays a registration fee of 500 NOK. The exhibition is planned and organized by a group of 13 volunteers who work throughout the year.

Shortly after the registration deadline, you will receive an email with a link to a registration form where you'll submit what you want to exhibit. In this email you will be presented with guidelines, for example by limitation of wall space, time limitations for stage performances/videos, floor space for sculpture, etc. Works exceeding these guidelines will be included only at the curator's discretion. Our values are inclusion, tolerance, and creating safe spaces. The organising body and curator retain the right to refuse work that we consider to clearly violate these values. 


When you have registered, please join our closed facebook group PRIDE ART, where we will be posting relevant information. 


Do you have any questions? You can ask general questions in our facebook group, or use the contact details below for more sensitive questions.


Frederick Nathanael, leader of Pride Art: post@prideart.no

Bjørn André Langset Gjermundnes, deputy of Pride Art: [email protected]

 

Registration form