Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

His Holiness the 41 Sakya Trizin in Oslo, Norway


(For English, see below)

Det er med stor glede vi ønsker Hans Hellighet Sakya Kyabgon Gongma Trichen Rinpoche velkommen til Norge for første gang! 

I løpet av to dager vil Hans hellighet gi initiering og undervisning. Påmelding til eventet 27. juli finner du nederst på denne siden. Mer informasjon om og påmelding til Langt liv-initiering og Vajrakilaya Kago Blessings den 26. juli finner du her.


27. juli kl. 10.00 (public talk): 
True Happiness and the Power of Compassion


Som moderne mennesker står vi overfor en overraskende tragedie - hvorfor er vi ikke lykkeligere?

Alle visdomstradisjonene i verden er enige om at hvis vi ønsker å være lykkelige, bør vi fokusere mer på andres lykke. Ikke som en etisk regel, eller som noe man "bør gjøre" det bidrar bare til mer skyldfølelse. Det er snarere en praktisk steg-for-steg tilnærming for å mykne opp våre hjerter, til glede for oss selv og andre.

Selv om metoden er gammel, har vitenskapelige studier nylig bekreftet denne metodens evne til å forvandle vårt daglige liv. Enten treningen er forankret i en åndelig eller sekulær filosofi, er et åpent kjærlig hjerte uunnværlig for å leve et lykkelig liv. 

Hans Hellighet vil dele av sin kunnskap om buddhistiske metoder for å øke evnen til medfølelse på en måte som er praktisk anvendelig for alle uavhengig av om man har en åndelige tilhørighet eller ikke.

Om Hans Hellighet Kyabgon Gongma Trichen Rinpoche 

Hans Hellighet Kyabgon Gongma Trichen Rinpoche (The Sakya Trizin) var den 41. lederen av Sakya-ordenen for tibetansk buddhisme og hadde denne tittelen frem til mars 2017. Sakya-ordenen, som ble grunnlagt på 1100 og 1200-tallet, og er en av de fire viktigste tibetanske buddhistskolene .

Hans Hellighet Kyabgon Gongma Trichen Rinpoche er en av få nålevende tibetanske mestere som ble oppdratt og trent tradisjonelt i Tibet før kineserne invaderte landet. Det er en sjelden og verdifull mulighet å kunne møte autentiske mestere som ham og å dra direkte nytte av innsikten i denne levende visdomstradisjonen.

Hans Hellighet Kyabgon Gongma Trichen Rinpoche har vært lærer for Hans Hellighet Dalai Lama, som har referert til ham som "The King of Yogis". Hans Hellighet er kjent over hele verden for strålende og klar undervisning og for flytende og presis beherskelse av engelsk. Å motta undervisning direkte fra Hans Hellighet er en sjelden mulighet og bærer en spesiell linje av velsignelser fra grunnleggerne av Sakya-ordenen.


Billettvilkår og betingelser

På grunn av kostnadene ved å organisere et arrangement av dette omfanget, tilbyr vi ingen refusjon på billetten dersom du skulle bli forhindret fra å komme. Hvis du ønsker å overføre billetten din til en annen deltaker, ber vi deg om å sende oss deres kontaktinformasjon og fulle navn. Ellers har du også muligheten til å tilby billetten din som en del av de donasjonsdekkede billettene til deltakere som har økonomiske vanskeligheter. Takk for din forståelse!


Donasjonsdekkede billetter

Vi ønsker ikke at økonomiske vanskeligheter skal hindre noen i å bli med på dette arrangementet, derfor har vi gjort det donasjonsbasert. Vi ber imidlertid om en minimumsdonasjon, som lar oss dekke noen av kostnadene med å organisere dette arrangementet, men ikke alle. Din sjenerøse donasjon hjelper oss med å dekke alle organiseringskostnader, uforutsette utgifter, donasjoner til lærerne, samt støtte til de som ikke har råd til grunnprisen. Det vil også bidra til å spre dharma i Norge i fremtiden. Vi takker for generøsiteten! Har du problemer med å betale minimumsdonasjonen, ønsker vi ikke at dette skal forhindre deg fra å komme. Ta kontakt med [email protected], så finner vi en løsning.


Trenger du overnatting?

Dersom du har behov for overnatting, kan vi tilby et begrenset antall plasser på Karma Tashi Ling buddhistsenter og Karma Shedrup Ling retreatsenter. Mer informasjon kommer snart.

-----

His Holiness Sakya Kyabgon Gongma Trichen Rinpoche visits Norway

It is with great joy we are welcoming His Holiness Sakya Kyabgon Gongma Trichen Rinpoche on his first ever visit to Norway on July 26–27. 

To learn more about the long life initiation and Vajrakilaya Kago on July 26 and to order your tickets for that event, go here.


July 27: 

His Holiness will give a public teaching on “True Happiness and the Power of Compassion” .

About the event 

As modern day humans we are faced with a surprising tragedy - why aren’t we happier?

All the wisdom traditions of the world agree: If we want to be happy, we should focus more on the happiness of others. Not as an ethical rule, another “should” to feed the fires of our guilt – but as a practical step-by-step approach to softening the heart to ourselves and others.

Though ancient in its origin, scientific studies have recently confirmed this method's ability to transform our daily existence. Whether our training is grounded in a spiritual or secular philosophy, an open loving heart is indispensable for a happy life. His Holiness has agreed to share his knowledge of the Buddhist compassion training methods in a way which is practically applicable to everyone regardless of their spiritual affiliation or lack thereof.


About His Holiness Sakya Trichen 

His Holiness Kyabgon Gongma Trichen Rinpoche (The Sakya Trizin) served as the 41st head of the Sakya Order of Tibetan Buddhism until March 2017. The Sakya order, which was founded in the eleventh and twelfth centuries, is one of the four main Tibetan Buddhist schools.

His Holiness Kyabgon Gongma Trichen Rinpoche is one of the few living Tibetan masters who were brought up and trained traditionally in Tibet before the Chinese invaded the country.  It is a rare and precious opportunity to be able to meet authentic masters like him in this day and age, and to benefit directly from the insights of this living wisdom tradition.

His Holiness Kyabgon Gongma Trichen Rinpoche has been a teacher for His Holiness the Dalai Lama who has referred to him as “The King of Yogis”. His Holiness is renowned throughout the world for the brilliance and clarity of his teachings and his fluency and precise command of English. Receiving teachings directly from His Holiness is a rare opportunity and carries a special lineage of blessings from the founders of the Sakya Order.

You can read more about His Holiness and the Sakya order here and on our webpages.


Tickets policy 

Please note that due to the costs in organizing an event of this scope, we do not offer any refunds. If you would like to transfer your ticket to another participant, we kindly ask you to send us their contact info and full name. Otherwise, you also have the possibility of offering your ticket as part of the donation covered tickets for participants that have financial difficulties.  Thank you for your understanding!


Financial Difficulties

Should not prevent you from joining this event, therefore we have made it donation based. However, we do ask for a minimum donation, which allows us to cover only some of the organizing costs but not all. Your generous donation helps us to cover all organizing costs, unforeseen expenses, donations to the teachers, future dharma teachings in Norway and supporting those who can’t afford the basic price. We thank you for your generosity!


Do you need accommodation?

If you need accommodation, we have a limited amount of beds at Karma Tashi Ling Buddhist Center and at Karma Shedrup Ling Retreat Center. More information will be posted soon.


H. H. Kyabgon Gongma Trichen Rinpoche on “True Happiness and the Power of Compassion.”

Time:  July 27 at 10 a.m.

Place: Karma Tashi Ling buddhist center, Bjørnåsveien 124, 1272 Oslo, Norway

 
PÅMELDING
The registration deadline has passed or the event is fully booked