Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

HH Sakya Trichen Norway 2023 - overnatting og mat/accommodation and food

For English, see below.

Lunsj 26. og 27. juli

Vi serverer varm, vegetarisk lunsj etter H.H Sakya Trichen Rinpoches undervisning på Karma Tashi Ling 26. og 27. juli. Lunsj koster 100 kr. Dersom du ønsker lunsj, må den forhåndsbestilles her innen 18. juli.


Overnatting og halvpensjon

Under besøket av H.H. Sakya Trichen Rinpoche kan vi tilby overnatting på Karma Shedrup Ling retreatsenter (KSL) og et mindre antall plasser på Karma Tashi Ling buddhistsenter (KTL) i perioden 25.-28. juli. Det er også mulig å overnatte i eget telt. 

Prisen for overnatting i hytte/hus er 500 kr per natt inkl. frokost og kveldsmat. Man må være forberedt på å dele rom med andre. Overnattingsplasser innendørs er begrenset og blir fordelt løpende ettersom påmeldingene kommer inn. De få plassene på KTL fordeles etter behov. Dere må gjerne komme med ønske om å bo på KSL eller KTL i kommentarfeltet. Vi vil prøve å etterkomme ønskene, men vi kan ikke garantere. 

Overnatting i eget telt koster 400 kr per natt. Prisene inkluderer et kveldsmåltid kvelden før og frokost morgenen etter (halvpensjon). Vi gjør oppmerksom på at det ikke blir anledning til å bruke kjøkkenet på KTL eller KSL til privat matlaging, 

Man må selv ha med sovepose eller fullt sengetøy inkl. dyne og pute, pluss håndkle og alt av toalettsaker, tøfler/innesko, lommelykt, varmt tøy, paraply og gummistøvler.

Dersom du vil overnatte i eget telt og holde deg med mat selv (uten bruk av kjøkkenet), er det mulig. Dette koster 150 kr per døgn og gir adgang til å bruke bad og toaletter på stedet. Vi gjør oppmerksom på at det ikke må tennes bål ute. 

Det er et begrenset antall "teltplasser" ved sentrene som er rimelige flate. Disse vil bli fordelt fortløpende som påmeldingene kommer inn. Ellers er det mulig å finne en teltplass selv i skogen ved KSL. 

Karma Shedrup Ling retreatsenter (KSL), Siggerudveien 734, 1425 Ski. Senteret ligger i et fredelig og stille skogsområde, ca. 20 minutters kjøring fra tempelet på KTL hvor undervisningen finner sted. Her har vi et stort, laftet hovedhus og 11 hytter. Standard på innkvarteringen er enkel, men vi har nylig fått tre flotte dusj- og toalettrom i hovedhuset. Måltidene spises i telt ute på gårdsplassen. Det finnes turmuligheter og badevann i gangavstand. 

Adkomst KSL med bil:
E6 fra Oslo eller sørfra via Vinterbro: Ta av til Klemetsrud (skiltet med riksvei 155 til Klemetsrud). Følge riksvei 155 retning Enebakk. Ta av til høyre mot Siggerud ved Sværsvann UNO-X. Følg Siggerudveien videre til Boger gård. Avkjøring til høyre gjennom et gårdstun. Kjør langsomt uten å støve gjennom gårdstunet. Følg skilt mot høyre til KSL etter ca 200 meter og kjør oppover skogsveien. Det finnes et begrenset antall parkeringsplasser på KSL, så vi oppfordrer til samkjøring og kollektiv transport.

Adkomst KSL med buss til Borger gård:
Fra Oslo bussterminal, buss 550 Enebakk kirke til Klemetsrud, bytt til buss 515 Ski stasjon (spør for sikkerhets skyld hvor det er best å bytte). Fra Ski stasjon, buss 515 Sværsvann. Gå gjennom gårdstunet til Boger gård. Følg skilt mot høyre til Karma Shedrup Ling etter ca 200 meter og fortsett oppover skogsveien (ca. 10 minutter alt i alt).

Karma Tashi Ling buddhistsenter (KTL), Bjørnåsveien 124, 1272 Oslo. Tempelet ligger på Bjørndal i bydel Søndre Nordstrand. Det er et lite antall overnattingsplasser på KTL og noen få teltplasser.

Adkomst KTL med offentlig transport:

T-bane linje 3 til Mortensrud, derfra buss 71B Seterbråten. Holdeplassen Sommerro ligger rett ved tempelet.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lunch 26 and 27 July

We will serve a hot, vegetarian lunch at Karma Tashi Ling Buddhist Center after His Holiness' teachings on 26 and 27 July. Lunch costs NOK 100. If you wish to be served lunch, you must pre-order here by July 18.


Accommodation and half board

During the visit of H.H. Sakya Trichen Rinpoche we can offer accommodation at Karma Shedrup Ling retreat center (KSL) and Karma Tashi Ling Buddhist Center (KTL) during the period 25-28 July. It will also possible to stay in your own tent. 

The price for accommodation in a cabin / house is NOK 500 per night (included breakfast and evening meal) in shared rooms. Accommodation spaces indoors are limited and will be assigned in the order of reservation. The few beds at KTL will be assigned according to special needs. You may indicate preference for staying at KTL or KSL in in your comment. We will try to comply with your wishes, but we cannot guarantee anything. 

Accommodation in your own tent costs NOK 400 per night. The prices include an evening meal the night before and breakfast in the morning (half board). Please note that it will not be possible to use the kitchen at KTL or KSL for private cooking, 

You must bring your own sleeping bag or full bed linen including duvet and pillow, plus towel and all toilet articles, slippers / indoor shoes, flashlight, warm clothes, umbrella and rubber boots.

It is also possible to stay in your own tent and make your own food (without the use of the kitchen). This costs NOK 150 per day and gives access to use the bathrooms and toilets on site. Please note that lighting a fire outdoors is not permitted.

There is a limited number of "tent spaces" at the centers that are reasonably flat. These will be distributed as we receive the bookings. But it is also possible to find tenting grounds in the forest by KSL. 

Karma Shedrup Ling retreat center (KSL), Siggerudveien 734, 1425 Ski. The retreat center is located in a peaceful and quiet forest area, approximately 20 minutes drive from the temple at KTL, where the teachings will take place. Here we have a main log building and 11 cabins. The standard of accommodation is simple, but we have recently built three beautiful shower and toilet rooms in the main house. Meals are served in a tent in the courtyard. There are great hiking opportunities, and several lakes for swimming within walking distance. 

Access by car:
E6 from Oslo or from the south via Vinterbro: Turn off to Klemetsrud (signpost highway 155 to Klemetsrud). Follow highway 155 in the direction towards Enebakk. Turn right to Siggerud at Sværsvann petrol station UNO-X. Follow Siggerudveien to Boger gård (farm). Turn right through a farmyard. Please drive slowly through the farmyard in order not to stir up dust. Turn right after about 200 meters, follow the sign to KSL and drive up the forest road. The parking space at KSL is limited, so we encourage sharing rides and public transportation.

By public transpost to bus stop "Borger gård":
From Oslo bus terminal, bus "550 Enebakk kirke" to Klemetsrud, change to bus "515 Ski station" (ask the driver where it is best to change buses). Get of at Boger gård.

From Ski station, bus "515 Sværsvann" to Boger gård. Walk through farmyard of Boger farm. Follow signs to the right to Karma Shedrup Ling after about 200 meters and continue up the forest road (app. 10 minutes walk).

Karma Tashi Ling Buddhist Center (KTL), Bjørnåsveien 124, 1272 Oslo. The temple is located at Bjørndal in the Southeast part of Oslo.  There are a few beds and tent sites at KTL. 

Access to KTL by public transport:
Metro line 3 to Mortensrud, from there bus 71B Seterbråten. The Sommerro stop is located right next to the temple.

 

Registration form