Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

N4B mandag 17.00

NYBEGYNNER 4.

Forkunnskaper – Eleven kan kontrollere hesten i trav , lettridning og kan sitte på riktig diagonal. Har også prøvd seg i galopp og galopperer på rekke.

Mål etter endt kurs N3B, N3V.

  • - Ri og styre i nedsitting trav
  • - Ri alene og kontrollere hesten i : Skritt, trav og litt galopp
  • - Stoppe fra trav og galopp
  • - Hoppe hinder ca50-60 cm
  • - Ri på tur
  • - Ha forståelse for bruk av rytterens hjelpereKurset varer i 13 uker.

Det vil bli lagt inn 1-3 teoritimer

 

OPPSTART  4. mars

det vil ikke være ridning når det er skolefri


Rideinstruktør 

  • Mia Eggum Storå

Egenerklæring for alle hesteintresserte

Som rideskoleelev her på Harstad Hestesportsenter/Gamnes gård, er jeg innforstått med at dette er en aktivitet som kan medføre en særlig risiko for meg som deltaker.  Eventuelle skader som måtte oppstå vil i sin alminnelighet falle utenfor forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrifter, og dermed ikke være dekket av forsikring. Deltakerne må selv være dekket av personlig ulykkesforsikring, enten privat eller ved skolens kollektive ulykkesforsikring.


1. Ved å signere denne egenerklæringen, erklærer jeg at jeg som deltaker på eget ansvar deltar i de aktiviteter som Gamnes gård / Harstad hestesportsenter v. Eggum, arrangerer.

2. Jeg samtykker til at Gamnes gård / Harstad hestesportsenter fraskriver seg alt ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå under deltaking i aktivitetene.  Dette gjelder både fysiske-, psykiske- og materielle skader, herunder eventuelle senskader som måtte oppstå.

3. Som deltaker er jeg innforstått med at jeg til enhver tid plikter å følge de stallregler, og retningslinjer for håndtering av hest og veitrafikkens lover. Unnlatelse av å følge slike anvisninger kan medføre fare både for andre og meg selv.  Jeg plikter å benytte det sikkerhetsutstyr som ryttersporten anviser, og sørge for at dette til enhver tid er i bruk.

4. Av sikkerhetsmessige årsaker plikter jeg som deltaker umiddelbart å gi tegn eller beskjed til gårdens folk eller andre ved følelse av ubehag, skade eller manglende trygghetsfølelse ved gjennomføring av aktiviteten.

5. Ved å undertegne denne egenerklæring er jeg innforstått med at jeg begrenser sterkt mine muligheter til å kreve erstatning for eventuelle skader som måtte oppstå, mot Gamnes gård og dets deltakere.  Et erstatningsansvar vil i sin alminnelighet ikke foreligge med mindre Gamnes gård eller noen som opptrer på deres vegne har opptrådt grovt uaktsomt, og dette har ført til en skade som har sin årsak i den utviste grove uaktsomme handling.  Denne egenerklæringen gjelder kun for den navngitte deltaker. Erklæringen skal signeres og leveres til Gamnes gård før deltakelse.   Som deltaker er jeg fullt ut innforstått med de overnevnte begrensninger i Gamnes gårds ansvar, og samtykker i disse ved min underskrift.


Dette skal signeres ved oppstart.


 

Registreringsskjema