Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Open Call Wunderkammer 2024

Påmelding til den skeive kunstfestivalen Wunderkammer i Oslo høsten 2024

Registration for the queer art festival Wunderkammer in Oslo Autumn 2024


Tid for utstillingen:  6. september – 6. oktober 2024
Siden dette går over en så lang periode vil vi hovedsaklig ha åpent i helgene.
Time for the exhibition : September 6 –  October 6 2024
As this is for a whole month we will mainly be open on weekends.

Sted for utstillingen: 
Oslo, Norway, Gamle Munch,  Tøyengata 53, 0563 Oslo (Åpner 6. september)
Oslo, Norway, Gamle Veterinærhøgskolen, Ullevålsveien 76, 0454 Oslo (Åpner 13. september)
Places for the exhibition


Frister
Deadlines    

Frist for påmelding (dette skjemaet):     1.5. 2024
Deadline for registration (this form)

Innsending av bilde/tekst om dine kunstverk: 1. juli – 1. august 2024 (du får epost når det nærmer seg). Du trenger altså ikke vite hva du skal stille ut før senest 1. august. Minst ett vekr skal være ferdig til det, eventuelt andre verk kan være på skissestadium frem til innleveringsfrist. 
Submission of picture/text about your art (you will get an email later). You  do not need to know what you are going to exhibit until 1 August at the latest. At least one work must be finished by then, possibly other works may be at the sketch stage until the submission deadline.

Innlevering av kunstverk: Begynnelsen av september. Eksakt dato og sted vil bli annonsert senere 
Delivery of artwork: In the beginning of September, Exact time and place will be announced later.


Kostnad for deltakelse og betingelser
Cost of participation and conditions

 • Medlemsavgift i Pride Art NOK 200,-
 • Påmeldingsavgift Wunderkammer NOK 300,-
 • Til sammen: NOK 500

Innbetalinger kan ikke refunderes om du bestemmer deg for ikke å stille ut likevel. Helt til slutt i dette skjemaet kommer du til betalingssiden.
Cost of participation: Pride Art Membership fee NOK 200 + exhibition fee Wunderkammer NOK 300 (non-refundable), in total NOK 500. At the end of this form there is a payment page.

 • Salg Utstillingen på Wunderkammer er en salgsutstilling. Man kan reservere seg fra salg ved å oppgi verket som privat eie dersom kunstneren ikke ønsker å selge. Pride Art gjør alt det praktiske i forbindelse med salg og tar en provisjon på 15%  (gallerier tar vanligvis fra 40-50%).
  Sales: All artworks in our exhibitions are for sale, unless the work is in private ownership or the artist does not want to. Pride Art takes care of all practicalities during sales and charges a commision of 30% (galleries normally charge 40-50%)

Hvem kan stille ut?
Who can exhibit?

 • For både erfarne og nye skeive kunstnere: Pride Art ønsker å være så åpen, mangfoldig, og inkluderende som mulig, og er åpen for etablerte og nybegynnere på lik linje.
  Both experienced and new artists: Pride Art wants to be as open, diverse and inclusive as possible, and we are equally open to established artists  and rookies.
 • Alle skal bidra: Pride Art er en frivillig organisasjon hvor alt vi gjør er basert på frivillig innsats. Kan du ikke bidra på selve utstillingen på grunn av at du er langt unna eller helsemessige årsaker, kan du bidra i forberedelser eller etterarbeid. I spesielle tilfeller kan man søke om fritak.  
  Everyone should contribute: Pride Art is a volunteer organisation and everything we do is based on voluntary efforts. If you are not able to contribute in the exhibition itself we can find ways you can contribute from home. In special circumstances, one can apply for  exemption.

Hva kan jeg stille ut?
What can I exhibit?

 • Alle kunstformer: Alle fysiske og digitale kunstverk du selv har laget kan stilles ut: Billedkunst, skulpturer, installasjoner, tekstil, lyd, video, opptredener og så videre.
  All art forms: All physical and digital artworks you have made yourself can be exhibited: Pictorial works, sculptures, sound, video, performances and so on.
 • Du er garantert ett (1) verk på utstillingen: Alle som registrer seg her får stille ut. Hvor stor plass hver kunstner kan regne med opplyser vi om når påmeldingen er ferdig og vi vet hvor mange som vil stille ut.
  You are guaranteed one (1) work at the exhibition. Everyone who registers here can exhibit. We will inform you of how much space each artist can count on when registration is complete and we know how many will exhibit.Hva er begrensningene for hva jeg kan stille ut?
What are the limits for what I can exhibit?

 • Du kan ikke stille ut noe som har vært vist på en Pride Art-utstilling før. Unntak er verk av historisk interesse.
  You may not exhibit any works which have been shown at a Pride Art exhibition before. Exceptions are made for works of historical interest.

 • Våre verdier er inkludering, toleranse, og å skape trygge arenaer. Pride Art  forbeholder seg retten til å nekte kunstverk som tydelig bryter med disse verdiene.
  Our values are inclusion, tolerance and providing safe areas. Pride Art reserves the right to refuse artworks that do not conform to these values.


Hva må jeg gjøre for å være med på Wunderkammer?
What do I have to do to participate in the exhibition?

 • Respekter fristene: Du må levere kunsten din innen fristene, ellers blir den ikke stilt ut. Det betyr blant annet at du eller noen du gir fullmakt må komme med kunsten din på de dagene vi tar imot kunst. Gjør du ikke det blir den ikke stilt ut.
  Respect the deadlines: You should deliver your art within the deadlines, if not, it will not be exhibited. This means that you have to personally bring your art to the exhibition on the day, or get someone by proxy to do it for you.


 • Bidra: Allei medlemmer i Pride Art bidrar på dugnad under Wunderkammer. Pride Art er basert på frivillig innsats. Man kan ikke stille ut dersom man ikke ønsker bidra. Det er også oppgaver for de som bor langt borte f eks. Vi finner oppgaver som er tilpasset den enkelte. Har du  grunner til ikke å bidra, må du ta kontakt med oss (se under). Noen av oppgavene som skal løses er: 
  Participate: Every member of Pride Art makes a volunteer effort during Wunderkammer. Pride Art is based on volunteers. You cannot participate if you cannot volunteer. There are also tasks for those who live far away, e.g. We find tasks that are adapted to the individual. If you have good reasons not to contribute, you have to contact us (details below). You can contribute with:
  • Snekring, opphenging, maling og rigging før festivalen
   Carpentry, hanging, painting and rigging before the festival
  • Publikumsvakter under utstillingens åpningstid
   Pubic attendant during the exhibition
  • PR før og under utstillingen
   PR before and during the exhibition
  • Arrangementsansvarlige
   Event administrators
  • Nedrigg og rydding
   Downrig and cleaning up

Hvordan leverer jeg min kunst?
How do I deliver my art?

 • Forsikring: Du er selv ansvarlig for kunsten du leverer inn helt frem til vi overtar den. Etter det er den forsikret. Et tips er å sjekke  innboforsikring/reiseforsikring for å se om den dekker kunsten din frem til den er i våre hender.
  Insurance: You are yourself responsible for your art until the moment it is in our hands. After that it is insured, but you may want to check your insurance to make sure it covers transport.
 • Innlevering: Du må levere kunsten din på anvist sted til anvist tid. Kan du ikke selv, må du enten gi fullmakt til noen andre eller sende kunstverket. Forsendelse er på kunstnerens ansvar.
  Handover of the art: You have to deliver your art at our designated place and time. If you are unable to do so yourself, you have to empower in writing someone else to do it. Shipping is at the artist's risk.

Mer om Pride Art
More about Pride Art


When you have registered, please join our closed facebook group PRIDE ART NORWAY, where we will be posting relevant information. 

Do you have any questions? You can ask general questions in our facebook group, or use the contact details below for more sensitive questions.

Frederick Nathanael, creative director of Pride Art: [email protected]


 

Registration form