Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Reiki 1 grunnkurs

Reiki gir økt bevissthet, dyp restitusjon, indre ro og overskudd - det er enkelt, naturlig og herlig!


Vi mennesker er så mye mer enn vi tror vi er.


Reiki er et verktøy til å komme i kontakt med dette 'mer'. Slik et molekyl er mindre enn 1% fysisk masse og mer enn 99% 'mer', er mennesket det samme.


Reiki er gammel tempelkunnskap, en vei til opplysning, og er både metode, energi og tilstand. Indre ro, økt bevissthet og healing på alle plan er steg på veien til 'vårt sanne selv'.


Reiki kan bety 'universell livskraft', eller 'sant selv' - det er i oss, og strømmer gjennom oss. På grunnkurset aktiveres du til energien og lærer de grunnleggende teknikkene slik at du kan gi deg selv Reiki når du måtte ønske. 


Reiki er helt harmonisk, møter hver og en av oss der vi er, ballanserer og fyller oss med KI - Livskraft. Vi mennesker tar inn livskraft på uendelig mange måter, for eksempel: først gjennom navlestrengen i mors liv, så pusten, forskjellige former for næring; mat, kroppskontakt, og gjennom glede (forelskelse!), entusiasme, naturen, fine opplevelser både alene og med andre. Når alt er fint er 'portalene' åpne og vi har god tilgang på livskraft som sirkulerer fritt i oss. Forskjellige menneskelige opplevelser kan gjøre at vi 'knyter' igjen noen av disse portalene til livskraft. Kaos og indre stress kan oppstå, vi blir tappet for energi, og kanskje til og med syke. Reiki øker vår bevissthet, og bidrar til mer livskraft.


Kurset er på to dager: 

Onsdag    29. mai  kl. 15.30 - 20.30

Torsdag   30. mai  kl. 15.30 - 20.30


Reiki 1 er det grunnleggende kurset i Reiki. Det inneholder teori, energiarbeid og praksis fordelt på ca 10 timer (kr.3300). 

Om du ønsker å repetere kurs, og har tatt Reiki 1 hos meg kan du ta kontakt på [email protected] for påmelding (Repetisjon koster kr. 1000,-). Med forbehold om plass.  


Det kreves ingen forkunnskaper eller spesielle ferdigheter for å delta på Reiki 1 kurset.

Skulle du ønske å gå videre, finnes det flere kurs og nivåer i Reiki.

Kursleder er Reikimesterlærer Helén R. Løddesøl


ENGLISH
Reiki provides increased awareness, deep rest, inner peace and joy - it's simple, natural
and a wonderful tool!

Human beings are so much more than we think we are!

Reiki is a tool to get in touch with this 'more'. Like a molecule is less than 1% physical
 mass and more than 99% of 'something more', man is the same ... In quiet surroundings on
 Bygdøy, it is easy to explore this 'more' that Reiki can give us .

Reiki is ancient temple knowledge, a path to enlightenment, and is both a method, energy and condition. Inner peace, increased awareness and healing at every level are steps on the path to 'our true self'.

Reiki can mean 'universal life force', or 'true self' - it is in us, and flows through us. 
In the basic seminar, the energy is activated. 
You learn the basic techniques to give yourself Reiki treatment whenever you want.

Reiki is perfectly harmonious, meets each of us where we are, balances us, and we study how 
KI - Life force flow in us. Humans absorb life force in infinite many ways, for example: 
first through the umbilical cord in the womb, the breath, various forms of nourishment; food, body contact, through joy (love!), enthusiasm, nature, great experiences both alone and 
with others. When everything is fine, the 'portals' are open and we have good access to 
vitality. When we have different human experiences, we often close some of these portals to 
vitality. Chaos can arise, we are drained of energy, and even sick. 
Reiki raises our awareness and helps keep these portals open.

The seminar is in two days:

Wednesday,  May 29th 15.30 - 20.30

Thursday,   May 30th 15.30 - 20.30

Reiki 1 is the basic seminar. It contains theory, energy work and practice spread over 
approximately 10 hours (NOK 3300).

If you want to repeat the seminar, and have taken Reiki 1 with Reikimester.com, contact [email protected] for registration (Rehearsal cost NOK 1000) Subject to space.

The teaching is provided by 
Reiki Master Teacher Helén R. Løddesøl.

No prior knowledge or special skills are required to attend the Reiki 1 seminar.

Should you wish to go more advanced, there are several levels in Reiki.


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon