Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Ringu Tulku Rinpoche underviser på KTL

Ringu Tulku Rinpoche teaching at Karma Tashi Ling Buddhist Center 11.-13. August 2023

(For English, see below)

11.—13. august, 2023

Vi ønsker Ringu Tulku Rinpoche velkommen tilbake til Karma Tashi Ling buddhistsenter! Rinpoche har besøkt oss mange ganger helt siden 1990-tallet og har mange elever i Norge. Under dette besøket vil han gi undervisning over tre dager. 

Fredag 11. august gir han en innføring i buddhistisk tenkemåte og filosofi. Undervisningen passer både for de som er ny til buddhisme, og for de som har kjennskap til buddhisme fra tidligere. 

Lørdag 12. og søndag 13. august vil Ringu Tulku Rinpoche undervise i A Shower of Blessings - A Guru Yoga Practice to Accompany the Seven-Line Prayer av Mipham Rinpoche. Han vil også en empowerment i Padmasambhava (Guru Rinpoche).

Du kan melde deg på undervisning kun fredag eller lørdag og søndag - eller du kan melde deg på undervisning alle tre dagene.

Vi trenger din påmelding innen 4.august for å kunne planlegge måltidene.


Fredag 11. august - Hjertet i buddhismen

Er du interessert i meditasjon og mindfulness? Metodene kommer fra visdomstradisjonene i Østen, bl.a. fra buddhismen. Selv utenfor sin filosofiske og åndelige sammenheng har metodene bidratt til et bedre liv og mer ro for svært mange.

Buddhas lære går ut på å utvikle vår iboende evne til medfølelse og visdom og realisere vårt høyeste potensial, til det beste for oss selv og alle levende vesener. Buddha realiserte dette selv og viste hvordan alle kan gjøre det samme.

Ringu Tulku Rinpoche har en egen evne til å formidle dyp visdom på en enkel og forståelig måte. Han underviser på godt engelsk med mye humor og mange gode historier.

Program fredag   (merk at endringer kan forekomme). 

16.30—18.00  Undervisning del 1

18.00–19.30   Pause og servering av et lett måltid 

19.30—21.00  Undervisning del 2


Lørdag 12. og søndag 13. august - Empowerment på Padmasambhava og Guru Yoga praksis

Lørdag 12. og søndag 13. august vil Ringu Tulku undervise om A Shower of Blessings - A Guru Yoga Practice to Accompany the Seven-Line Prayer. Dette er en guru yoga praksis av Mipham Rinpoche basert på 7 linje-bønnen til Padmasambhava (Guru Rinpoche). Som del av denne undervisningen, kommer han til å gi en empowerment på Padmasambhava  og gi forklaring på hva det vil si å motta vajrayana empowerments og hva som er bakgrunnen for løftene (samaya'ene) man gir


Program lørdag og søndag (merk at endringer kan forekomme). 

11.00—13.00   Undervisning del 1

13.00—17.00   Lunsj, karma yoga og pause

17.00—19.00 Undervisning del 2


Oppmøte:   Møt opp i god tid før undervisningen starter. Vi trenger tid til å registrere hvem som er kommet.


Priser: 

Undervisning fredag 11.august: 900 kr. Inkluderer lett måltid.

Undervisning lørdag og søndag 12.—13. august: 2200 kr. Inkluderer varm lunsj. 

Undervisning tre dager 11.—13. august: 3000 kr. Inkluderer måltider alle dagene.


Priskategori

Fredag

Lørdag og søndag

Fredag til søndag

Ordinær pris 

900 kr 

2200 kr 

3000 kr 

Trygdede, arbeidsledige og studenter som har betalt medlemskontingent i 2023 (-20%) (husk dokumentasjon ved registrering)

720 kr 

1760 kr 

2400 kr 

Ungdom opptil 18 år og ordinerte i rober (-50%)

450 kr 

1100 kr 

1500 kr 


Ringu Tulku Rinpoche, født 1952, ble gjenkjent av den 16. Gyalwa Karmapa som en bevisst gjenfødt lama (tulku). Han har studert under kjente og respekterte mestere fra alle de fire hovedskolene av tibetansk buddhisme og er en høyt skattet lærer verden over. Ringu Tulku Rinpoche snakker godt engelsk og gir undervisning i den buddhistiske lære på en dyp, men samtidig klar og lettfattelig måte. Han kombinerer indre ro og verdighet med en uformell, humoristisk og kontaktskapende væremåte.

Du kan les mer om Ringu Tulku Rinpoche på Bodhicharya - Awaken the Heart by Opening the Mind - Bodhicharya

Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter (KTL), Bjørnåsvn. 124, 1272 Oslo. (Tempelet ligger på Bjørndal i bydel Søndre Nordstrand. Nærmeste T-bane er Mortensrud. Nærmeste bussholdeplass er Sommerro.)
Ringu Tulku Rinpoche teaching at Karma Tashi Ling Buddhist Center

11.—13. August, 2023

We are very happy to welcome Ringu Tulku Rinpoche back to Karma Tashi Ling Buddhist Center! Rinpoche has visited us many times since the 1990's and has many students in Norway. During this year's visit, he will teach over three days.

On Friday 11 August, he gives an introduction to Buddhist thinking and philosophy. The teaching is suitable for everyone, both those who are new to Buddhism and those who are already familiar with it.

Saturday and Sunday 12—13. August he gives empowerment on Padmasambhava (Guru Rinpoche). He will also teach on A Shower of blessings - A Guru Yoga Practice to Accompany the Seven-Line Prayer by Mipham Rinpoche.

Please note that in order to prepare for your warm meals, we need you to register by August 4.


Friday 11. August - The Heart of Buddhism
Are you interested in meditation and mindfulness? The methods stem from the wisdom traditions in Asia, i.a. from Buddhism. Even outside of their philosophical and spiritual context, they have contributed to a better life and more peace of mind for many.

The Buddha's teachings are about developing our inherent ability to achieve compassion and wisdom and realize our highest potential, for the good of ourselves and all sentient beings. Buddha realized this himself and showed us how everyone can do the same.

Ringu Tulku Rinpoche has a special ability to convey deep wisdom in a simple and understandable way. He teaches in fluent English with a lot of humor and is a great storyteller.


Program Friday 11 August  (note that changes might occur)

16.30—18.00  Teaching part 1

18.00–19.30   Light meal and break

19.30—21.00  Teaching part 2


Saturday 12 and Sunday 13 August 

On Saturday 12th and Sunday 13th of August, Ringu Tulku will give teachings on A Shower of blessings - A Guru Yoga Practice to Accompany the Seven-Line Prayer . This is a guru yoga practice by Mipham Rinpoche based on the 7 line prayer to Padmasambhava (Guru Rinpoche). As part of this teaching, he will give an empowerment on Padmasambhava  and explain what it means to receive vajrayana empowerments and what is the background of the vows (samayas) one makes.


Program Saturday 12. and Sunday 13. August  (changes might occur)

11—13   Teaching part 1

13—17   Lunch, karma yoga and break

17—19   Teaching part 2

Please arrive at the temple at least 15 min. before scheduled start time,  in order to register before the teaching starts.

Price:

Teaching Friday 11.August: 900 kr. Light meal included

Teaching Saturday 12. and Sunday 13. August: 2200 kr. Warm lunch included

Teaching  Friday - Sunday  11.—13. august: 3000 kr. Includes all meals all days.


Price category

Friday

Saturday and Sunday

Friday – Sunday

Ordinary price 

900 kr 

2200 kr

3000 kr 

Pensioners, unemployed and students who have paid membership in KTLBS  i 2023 (-20% discount) (remember to document upon registration)

720 kr  

1760 kr 

2400 kr

Youth (18 and younger) and monastics in robes (-50% discount)

450 kr 

1100 kr

1500 kr


Ringu Tulku Rinpoche born 1952, was recognized by the 16th Gyalwa Karmapa as a consciously reborn lama (tulku). He has studied under well-known and respected masters from all four main schools of Tibetan Buddhism and is a highly valued teacher worldwide. Ringu Tulku Rinpoche speaks fluent English and teaches the Buddhist teachings in a deep, but at the same time clear and easy to understand way. He combines inner calm and dignity with an informal, humorous and contact-creating way of being.

You can read more about Ringu Tulku Rinpoche at Bodhicharya - Awaken the Heart by Opening the Mind - Bodhicharya


Place: Karma Tashi Ling buddhist center (KTL), Bjørnåsveien 124, 1272 Oslo. (The temple is located at Bjørndal in Oslo. From Mortensrud T (subway), take the bus 71B and get off at Sommerro. On Sundays, take bus 71A and get off at Nyjordet)

PÅMELDING
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon